Demo Patia - EP

by Don Chrisciotte

supported by
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  ...Non perderti la traccia nascosta presente nell'EP, una canzone che rappresenta il legame con quella tradizione musicale che sottende sempre alla mia musica...
  ...Don't miss the hidden track, a ghost song, a hook to the ancient Sicilian popular music tradition...

    €8 EUR  or more

   

1.
2.
3.
4.
04:52
5.
04:35
6.
08:06

about

Il primo lavoro discografico di Don Chrisciotte, un EP intenso che, attraverso parole e suoni, dialetto siciliano e chitarra battente, parla del quotidiano dal punto di vista degli ultimi, di chi subisce quotidianamente ed in modi diversi potere e potenti di turno.

"Demo Patia" is the first work of Don Chrisciotte. An EP with six original sicilian songs talking about the daily life of the last, the ones struggling in differnt way with the economical and political overstructures that chokes us

credits

released September 29, 2016

Musiche e Testi: Don Chrisciotte (Tracce 04 e 05: tropature)
Mixing e Mastering: Marcello Dubzilla Adragna
In Copertina: "Il Don Chrisciotte", di Gianluca Varone
Finito di Registrare: Settembre 2016

tags

license

about

Don Chrisciotte Sicily, Italy

Don Chrisciotte was born in Germilia, island at the border between Germany and Sicily. He travelled a lot playing, reading, studying, listening and speaking. Then he decided to came back to his starting point: Sicily and Songs.
Don Chrisciotte plays cause he is convinced that is important to have always someone ready to fight against what are considered by the public domain just windmills.
... more

contact / help

Contact Don Chrisciotte

Streaming and
Download help

Track Name: Ccù si Vaddò si Sabbò
“Ccù si Vaddò si Sabbò”

Ccù si vaddò si sabbò

Balati i cimentu apposti ddo mari
Mi futtistiru u mari
Ni futtistiru u mari
Vi futtistiru u mari

A si cannuna ca sputunu nuvuli
A si cannuna ca sputunu nuvuli niuri

Nun criri a’genti, ca parra parra ie nun fa mai nenti
Nun criri a’genti, ca cunta cunta ie nun ddici nenti
Nun criri a’genti, ca parra parra ie sa scodda sempri

Ccù si vaddò si sabbò

Balati i cimentu apposti ddo mari
Mi/Ni/Vi futtistiru u mari

A si cannuna ca sputunu nuvuli
A si cannuna ca sputunu nuvuli niuri

Nun criri a’genti, ca parra parra ie nun fa mai nenti
Nun criri a’genti, ca cunta cunta ie nun ddici nenti
Nun criri a’genti, ca parra parra ie sa scodda sempri
Nun criri a’genti, ca cunta cunta ie voli i soddi o nenti!

Ccù si vaddò si sabbò
Track Name: Sugnu Terruni
SUGNU TERRUNI
Sugnu terruni iè mi ‘nni fazzu n’vantu
Picchi ‘nta vita mia ‘aiu fattu tantu
Aiu fattu tantu ‘ppi capiri a genti iè u munnu
Girannu, sunannu e parrannu senza sonnu

Sugnu terruni iè mi ‘nni portu n’vantu
Uora ‘cca l'aiu caputu finu n’funnu
Cca’ mmia stu suli iè sta natura m’ata 'ddari
Iè chianciu, iè chianciu fotti contra tutti s’abberi torti

Sugnu terruni iè mi ‘nni fazzu n’vantu
Uora ‘cca ni sugnu certu fina n’funnu
Picchi Giuvanni a mmia m’accummighiatu u cori
Iè cantu, cantu, contru a sta muntagna i fancu

Sugnu terruni iè mi ‘nni portu n’vantu
Ppi tutta sta genti senza amuri cantu
Iè iu vi ricu ‘cca iè megghiu amari ‘cca cumannari
Sugnu terruni iè ‘mmi lu cantu, ‘cca ‘mmi lu sentu ‘nto sancu
Cca ‘mmi lu sentu, iè lu cantu!
Track Name: Maliritti Muschi
“Maliritti Muschi”

Maliritti Muschi, maliritti

Semu sempri ddocu
Cu sta “malarazza”
Nun v’ata muvutu
Ma iu ‘n sugnu mutu

Siti senza cori
Senza amuri
V’ascricati n’coddu
Cu l’imbrogghiu

Maliritti Muschi, maliritti

Ata fattu u iocu re’tri catti e a vacca
‘Resta n’mezzu o’pottu
Ie iu nun vi suppotto

Maliritti Muschi, maliritti
Track Name: Lu Fattu
Lu Fattu
Comu si vinni a sapiri lu fattu?
Nun’era lupu! Era cani perfettu
Ccà dintra malandrini e brianti
Scappari vonu ie nun ponu fari nenti

RIT.
Muscriari n’pozzu soccu haiu,
ri comu iè laciratu lu mi pettu
Bedda si vò sapiri comu staju,
sugnu chinu ri feriti e sancu jettu

Petra cchiu fina n’cci nnè di lu brillanti
Cchiu forti di lu marmuru putenti
Attorno ci su guardi i bastanti,
li porti sonnu chiusi fortementi

RIT.
Muscriari n’pozzu soccu haiu,
ri comu iè laciratu lu mi pettu
Bedda si vò sapiri comu staju,
sugnu chinu ri feriti e sancu jettu

Comu si vinni a sapiri lu fattu?
Un’era lupu! Era cani perfettu
Semu ridutti comu l’armi santi
Cu chianci, cu suspira e fa lamenti
Track Name: Curnulei
CURNULEI

Laidi tutti, facci di Caronti,
Haviti li corna ‘navanti ‘navanti
L’haviti longhi, auti e pinnenti
Li po’ misurari cu li junti
Di lu cchiu nicu si po’ fari n’punti
Di Siragusa finu a Chiaramunti

Quannu nascisti tu, tignusu tigna,
Di supra e sutta caminaru corna
Ora curnutu va’mpalati ssa vigna
Ca s’un la ‘mpali cci appizzi li corna
Ora nun frutta cchiù sa bedda vigna
Ca fu ‘mpalata di cimi di corna

RIT.
La tirannia li carcagni ‘ncarca
L’abusu e lu putiri strica e curca
Ogni nazioni ch’a sta Terra sbarca
Si diverti cu nui sempri a la turca
Sempri lu circu n’frunti nni rincarca
A viviri ni tucca amara ucca
E s’accussi nnì seculi iè la varca
Megghiu c anni nni issimu a la furca


Haju firriatu Punenti e Livanti,
Ginevra, Francia, ‘Talia ed autri punti
E Curnuti nn’hè vistu un’sacciu quanti
Ma ‘ntra tutti lu paliu tu lu cunti
Ca li to corna sunnu longhi tanti
Ca pri fina a lu cielu sunnu iunti

N’ata lassatu rintra a sta vanedda
V’ata tagghiari i corna a buccunedda
A buccunedda l’aviti a tagghiari
Accussì li cani si ponu manciari
Ittamu pagghia a mari iè nni va n’funnu
A sti curnuti ‘cci naviga lu ghiummu

RIT.
La tirannia li carcagni ‘ncarca
L’abusu e lu putiri strica e curca
Ogni nazioni ch’a sta Terra sbarca
Si diverti cu nui sempri a la turca
Ca uora nun frutta cchiui sa bedda vigna
Ca fu ‘mpalata di cimi di corna
Track Name: Dumani
“Dumani”
Ma quantu mi piaci sunari e taliari lu mari
Cu n’onda ca smove penseri amari
Ma quantu mi piaci sunari e taliari lu mari
Sapuri aruci di l’ebba e do’sali

Ie mi mettu a pinsari a tutti i facci dda genti
E sugnu cuntentu r’aviri n’talentu
Ie m’aggiru a taliari ie mi mettu a sunari
Sulu chistu sacciu fari, sunari, campari

Ma quantu mi piaci sunari e taliari lu mari
Cu n’onda ca smove penseri amari

Picchi nun pozzu aspittari pa’truvari cchi’ffari
Ie pensu a dumani ie m’arresta lu mari
E stu sapuri ri sali ca trasi nto nasu
E iu mi sentu stunatu, ie puri cuntentu

Ma quantu mi piaci sunari e taliari lu mari
Sapuri aruci di l’ebba e do’sali

Ie m’arrestu a taliari, la ma ummra scumpari
Su penseru m’assali,
D U M A N I.